Inserto Cavitron 25K FSI-10, Dentsply...
3 Unid. Inserto Cavitron 30K FSI-10, Den...
3 Unid. Inserto Cavitron 25K  FSI-10, De...